thalia street

thalia street
polaroid spectra
4"x4"